Informácia zo stretnutia zástupcov Iniciatívy za zachovanie trhoviska so samosprávou a majiteľom trhoviska

Dňa 3.6.2014 prebehlo stretnutie na Miestnom úrade MČ Staré mesto iniciované starostkou Táňou Rosovou na zaklade písomnej požiadavky Iniciatívy za zachovanie trhoviska, ktorého sa účastnili zástupcovia iniciatívy z občianskeho združenia Local Act – Zuzana Ivašková a Bohdan Smieška, spolumajiteľ pozemkov a správca trhoviska pán Bohumil Krist a za samosprávu riaditeľka kancelárie starostky p. Zuzana Stanová, vedúci oddelenia právneho a správnych činností p. Martin Micheľ, vedúci oddelenia majetkového a investičného p. Štefan Jaška a hovorkyňa MČ Alexandra Obuchová.

Predmetom rokovania bola priorita zachovania trhoviska na súčasnom mieste. Pán Krist sa už skôr vyjadril, že v prípade, ak do konca roka 2014 nenájdu investora na plánovanú výstavbu, trhovisko zachová a stavať nebude. Zástupcovia samosprávy preto na stretnutí navrhli, že v takom prípade je mestská časť ochotná investovať do skvalitnenia priestoru a mobiliáru trhoviska a trhovisko prevádzkovať. Podmienkou je, aby dostala MČ trhovisko do prenájmu aspoň na obdobie 10 – 15 rokov, k čomu pán Krist nezaujal konkrétne stanovisko, ale o veci je ochotný do budúcna rokovať.

Pre zástupcov iniciatívy je prioritné naďalej konkrétnymi aktivitami upozorňovať na doležitosť zachovania trhoviska na súčasnom mieste a na jeho význam pre štvrť a jej obyvateľov a aktívne participovať na vývoji situácie. V blízkej dobe plánujeme skultivovať priečelie trhoviska smerom od ulice Žilinská, k čomu sme dostali od majiteľa povolenie. Iniciatíva za zachovanie trhoviska rešpektuje vlastnícke právo majiteľov, avšak veríme, že je možné nájsť riešenie prijateľné pre všetky zainteresované strany.

Aj naďalej budeme v spolupráci so samosprávou rozvíjať alternatívy ukotvenia trhoviska v blízkom okolí, pre prípad, že by sa jeho zachovanie na súčasnom mieste nepodarilo. Uvedomujeme si však, že presunom sa nemusí zachovať jeho atmosféra, ktorá je nezastupiteľnou súčasťou života štvrte.

V Bratislave, 3.6.2014

Zuzana Ivašková

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s