Trhovisko na Žilinskej ulici bude fungovať aj budúci rok!

Trhovisko na Žilinskej ulici bude fungovať aj budúci rok! Revitalizácia priečelia sa presúva na jar ako súčasť ďalších úprav trhoviska

 V Bratislave, 26.9.2014

Vážení darcovia, vážení signatári,

sme radi, že Vás môžeme informovať o novinkách, ktoré sme sa v týchto dňoch dozvedeli. Bohumil Krist, väčšinový spolumajiteľ trhoviska na Žilinskej ulici nás informoval, že trhovisko budúci rok určite nezanikne. Naopak, už v priebehu zimných mesiacov sa uskutoční výmena prvého radu stánkov s kvetmi, ktorých súčasťou je aj priečelie do Žilinskej ulice, ktoré sme ako občania, vďaka vyzbieraným financiám od vás, podporovateľov myšlienky zachovania trhu, plánovali revitalizovať.

Rozhodnutie investovať do výmeny stánkov je pre nás pozitívnym signálom vo vývoji zachovania trhoviska.

O zachovanie trhoviska sa na svojich rokovaniach s pánom Kristom zasadzovala starostka mestskej časti Táňa Rosová potom, ako sme od apríla tohto roku začali intenzívne komunikovať s majiteľom aj starostkou význam trhoviska pre štvrť a žiadať jeho záchranu. O vyjadrenie k aktuálnej informácii sme požiadali starostku: „Vítame prísľub majiteľa zachovať trh. Okrem spomenutých zmien sme vyrokovali aj postupnú opravu ostatných stánkov. Pán Krist prisľúbil konzultovať všetky zásahy s mestskou časťou, verím, že svoj sľub dodrží. Mestská časť zabezpečí dopravné značenie, ktoré zabráni parkovať na chodníku. Rezidenti budú mať parkovanie zabezpečené vo vyznačených boxoch,“ uviedla starostka.

Pán Krist nám potvrdil, že náš zámer kultivácie priečelia a okolia trhoviska, z vyzbieraných finančných prostriedkov, môžeme po výmene stánkov zrealizovať. Samozrejme, nepôjde o natieranie a prekrývanie nevyužívaného priečelia novými vrstvami, ale opätovné zváženie miery zásahov, podľa novej situácie.

Zozbierané financie v sume 540 eur tak použije Iniciatíva za zachovanie trhoviska budúci rok v súlade s myšlienkou občianskej inciatívy, pričom plánované zásahy budeme s obyvateľmi štvrte a darcami komunikovať.

Ďakujeme vopred za prejavenú dôveru!

Zuzana Ivašková,
Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici
https://trhoviskozilinska.wordpress.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s